Cảnh Báo Tuyên Truyền

Đây Là Trang Cảnh Báo Các Sự Tuyên Truyền Của Ban Tuyên Láo Của Việt Cộng. Mọi Hình Ảnh, Video, Báo Chí Của Việt Cộng Đều Thực Hiện Dưới Sự Chỉ Đạo Của Ban Tuyên Láo

Hãy cẩn thận với báo đảng Cộng Sản hay còn gọi là báo cánh tả. Tin vịt luôn định hướng con người đi đến con đường tin và chuyện ngu muội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s