Categories
Giải Ảo Lịch Sử

Vì Sao Chỉ Có Quốc Gia VNCH Là Quốc Gia Hợp Pháp Sau Năm 1954?

Trước khi đi vào bài viết. Tôi xin nhắc lại cho quý vị về “tánh chánh danh” của Việt Nam.

Việt Nam ta đã có một vị cha lập quốc là Cao Tổ Gia Long. Ông là người đã thành lập quốc gia mang tên “Việt Nam” sau khi thống nhứt 3 miền: Bắc, Trung, và Nam. Kể từ đó tánh chánh danh này được truyền tiếp qua 13 đời vua cho đến Vua Bảo Đại.

Ở bài viết trước, tôi có viết về Việt Nam dưới thời cai trị của Việt Cộng là một Quốc Gia bất hợp pháp từ năm 1945. Quý vị có thể đọc lại bài viết dưới đây:

Vì Sao Việt Nam Dưới Thời Cai Trị Của Việt Cộng Là Một Quốc Gia Bất Hợp Pháp Từ Năm 1945?

Như vậy Quốc Gia nào là hợp pháp kế thừa chánh danh từ Quốc Gia VN dưới thời Quốc Trưởng Bảo Đại?

Câu trả lời có trong bài viết trước. Chỉ có Quốc Gia VNCH kế thừa chánh danh từ Quốc Gia VN dưới thời Quốc Trưởng Bảo Đại mà thôi. Lý do là vì sao?

Vào ngày 11 tháng 3 năm 1954, Vua Bảo Đại đã đọc Tuyên Ngôn Độc Lập cho Đế Quốc Việt Nam để Việt Nam thoát khỏi sự cai trị của thực dân Pháp. Như vậy Đế Quốc Việt Nam đã được độc lập. Xin nhấn mạnh đây là Bản Tuyên Ngôn cho Đế Quốc Việt Nam chứ không phải là Quốc Gia Việt Nam.

Cho tới ngày 25 tháng 8, cùng thời gian Việt Minh cướp chánh quyền, Vua Bảo Đại bị ép thoái vị. Đây mới là ngày mà ông bị ép thoái vị và làm lễ thoái vị ngày 30 tháng 8. Sau khi tuyên bố thoái vị, Vua Bảo Đại đã trao ấn tín và kiếm cho Việt Minh, người nhận là Trần Huy Liệu. Như tôi đã viết ở bài trước, VNDCCH không bao giờ kế thừa tánh chánh danh vì chúng cướp chánh quyền và ép trao quyền. Chứ không phải là do ông Bảo Đại tự nguyện trao quyền cho Việt Minh. Quý vị có thể xem ở bài viết dưới đây:

Vì Sao Việt Nam Dưới Thời Cai Trị Của Việt Cộng Là Một Quốc Gia Bất Hợp Pháp Từ Năm 1945?

Còn một lý do khác nữa rất hợp lý cho thấy ông vẫn là Vua của Đế Quốc Việt Nam sau khi trao quyền. Lý do là vì ông chưa bao giờ trao ấn tín cho Việt Minh. Quý vị có thể hỏi là “Tại sao ông Bảo Đại trao Ấn và Kiếm cho Việt Minh rồi nhưng sao giờ lại nói là chưa trao Ấn?”. Tôi sẽ viết một bài giải thích ở một bài viết sau.

Mãi cho tới năm 1948 ông mới thực sự tuyên bố thoái vị và trở thành Quốc Trưởng. Sau đó thành lập Quốc Gia Việt Nam vào ngày 14 tháng 6 năm 1949. Trước đó ông đã đọc Tuyên Bố Độc Lập cho Quốc Gia Việt Nam vào ngày 06 tháng 6 năm 1949.

Bản Tuyên Ngôn Của Cựu Hoàng Bảo Đại
Bản Tuyên Ngôn Của Cựu Hoàng Bảo Đại

Quốc Gia Việt Nam cũng chính là Quốc Gia theo thể chế Quân Chủ Lập Hiến. Quốc Trưởng Bảo Đại đã mời Ngô Đình Diệm về Việt Nam làm Thủ Tướng và do chính Thủ Tướng điều hành chánh trị. Như vậy, ông Ngô Đình Diệm đã làm việc dưới thời Quốc Trưởng Bảo Đại.

Sau năm 1954, Quốc Gia Việt Nam bị chia đôi tại vỹ tuyến 17: Miền Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, miền Nam là Việt Nam Cộng Hòa(VNCH). Sau cuộc Tổng Tuyển Cử vào năm 1955 thì ông Ngô Đình Diệm đã trở thành Tổng Thống của Đệ Nhứt VNCH và phế truất Bảo Đại. Như vậy: Thủ tướng Quốc gia Việt Nam đã làm việc dưới thời của Quốc Trưởng Bảo Đại và sau đó được bầu làm Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, có thể xác định mạnh mẽ rằng : Chỉ có Quốc Gia VNCH mới kế thừa tánh chánh danh của Quốc Gia Việt Nam.

Tổng Thống Đệ Nhứt VNCH Ngô Đình Diệm

Kết luận:

Chỉ có Quốc Gia VNCH kế thừa tánh chánh danh của Quốc Gia Việt Nam dưới thời Bảo Đại. Sau cuộc Tổng Tuyển Cử, tức là dân bầu lên, ông Ngô Đình Diệm thành Tổng Thống của Đệ Nhứt VNCH và phế truất Bảo Đại. Quốc Gia VNCH cũng dùng lá cờ vàng 3 sọc đỏ như thời Quốc Gia VN. Còn VNDCCH, với hậu thân là CHXHCN VN, muôn đời không bao giờ kế thừa tánh chánh danh của Quốc Trưởng Bảo Đại. Lý do là vì Quốc Trưởng Bảo Đại không trao Ấn Tín cho Việt Minh.

Cho nên người dân miền Nam VN phải nhớ rằng sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam, thì chúng đã vi phạm Hiệp Định Paris 1973 và Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Thậm chí theo luật Quốc Tế, một Quốc Gia đi chiếm đóng nước khác không bao giờ kế thừa tánh chánh danh. Như vậy là tất cả quý vị đều là công dân VNCH chứ đâu phải là công dân CHXHCN VN. Đã là công dân VNCH thì chúng ta phải có trách nhiệm quang phục lại VNCH! Đã có một giải pháp giúp chúng ta lấy lại Quốc Gia VNCH. Mời mọi người vào trang Tuổi Trẻ Quốc Gia để tham khảo: https://www.tuoitrequocgia.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s